close menu icon
Kapcsolat

Rádió 1 Pécs

Közösség és elérhetőségeink

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Mambó Rádió Kft. (székhely: 7635 Pécs, Víztároló dűlő 28., adószám: 11930750202, cégjegyzékszám: 02 09 066719, képviselő: Fodor József ügyvezető, továbbiakban: A Mambó Rádió Kft. vagy Játékszervező) által szervezett, a „Radio1 Pécs” elnevezésű rádió csatornák bármelyikén meghirdetett nyereményjátékra (továbbiakban: Nyereményjáték vagy „Játék”).

Játékosok és nyertesek

1. A Mambó Rádió Kft. által meghirdetett Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki

a) 16 éven felüli,

b) Magyarországon állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik,

c) a Játék műsorban meghirdetett feltételeit teljesíti,

d) pénznyeremény esetén, aki magyarországi banknál nyitott, természetes személy jogosult által vezetett pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, kiskorú Játékos esetén a törvényes képviselő bankszámlája is elfogadott,

e) nincs kizárva a Játékból.

2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, abból ki vannak zárva:

a) a Játékszervező alkalmazottai, illetve a társasággal tartós jogviszonyban álló vállalkozások, és üzleti partnerek munkavállalói, valamint az adott Játék szervezésében részt vevő vállalkozások (pl. ügynökség, nyeremény felajánlója, szponzor) alkalmazottai;

b) az a) pontban megjelölt vállalkozásokkal tartós jogviszonyban álló természetes személyek és vezető tisztségviselők;

c) valamint az a) és b) pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói és a velük egy háztartásban élők,

d) akik nem felelnek meg a Játék műsorban meghirdetett feltételeinek.

Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ági rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ági rokon házastársa, a házastárs egyenes ági rokona és testvére és a testvér házastársa.
 
3. A Játékszervező a Játékból kizárhatja azokat, akik

a) obszcén, sértő vagy egyéb okból jogsértő megnyilvánulást tanúsítanak a Játék során;

b) azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket növeljék, megtévesztően vagy jogsértően járnak el, vagy a játékban a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítanak;

c) az a Játékos, aki a Játékra való jelentkezéskor vagy a későbbiekben nem a valós – később okmányaival igazolható – személyes adatait adja meg, a Játékból kizárásra kerül;

d) akik a Játékszervező által meghirdetett korábbi nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak.

4. A Játékos a Játékban való részvétellel a jelen Játékszabályzatot elfogadja:

a) A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen.

b) Az egyes Nyereményjátékok időtartama, és az azokban való részvétel módja a Mambó Rádió Kft. által meghatározott külön felhívásban kerül meghatározásra.

A Játékos a játékra való jelentkezéssel elfogadja, hogy a műsorvezető határozza meg a kérdésre adható felelet időkeretét.

A Játék nyertese(i) („Nyertes”) az(ok) a Játékos(ok), aki(ke)t az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertes(ek)nek kell tekinteni; amennyiben a Nyertes sorsolás útján kerül kiválasztásra, úgy a játék felhívásban foglalt feltételek teljesítésén kívül az a Játékos válik Nyertessé, aki kisorsolásra kerül.

Amennyiben a Nyertes sorsolással kerül kiválasztásra, úgy a Játékszervező a nyertes(ek) számával megegyező számú pótnyertest is kisorsol. A pótnyertesek a Nyertesek kiesése esteén, kisorsolásuk sorrendjében válhatnak jogosulttá a Játék nyereményére („Nyeremény”).

A Játék szabályai

1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Játék felhívást bármikor visszavonja, a Játék feltételeit bármikor módosítsa, vagy ne hirdessen Nyertest. A Játékosok ebből eredően semminemű igénnyel vagy követeléssel nem élhetnek.

2. A Játékszervező kizárja a felelősségét a Játék során használt telekommunikációs eszközök hibájából, és a telekommunikációs kapcsolat megszakadásából, kieséséből, szüneteléséből stb. eredően.

3. Az adott Játék konkrét szabályai, a Játékban való részvétel feltételei a tárgyi Játék meghirdetéskor, illetve az adott Játék egyedi szabályzatban kerülnek közlésre.

A Nyeremények átvétele

1. A Játékszervező a Nyerteseket a Nyertes által megadott elérhetőségeken értesíti, illetve – az adott Játék feltételeitől függően – nyilvánosan a rádióműsorban is kihirdetheti.

2. A Játékszervező a pénz Nyereményt a Nyertes által megadott bankszámlámra átutalja 180 nappal a Játék lezárást követően.

3. A tárgy Nyereményeket a Mambó Rádió Kft. legkésőbb a Nyereményjáték lezárását követő 90 napon belül kézbesíti a Nyertes által megadott névre és címre, vagy a Nyertesnek azt személyesen kell átvennie átvételi elismervény aláírása ellenében az alábbiak szerint.

4. Amennyiben

a) a Nyertes részére az általa megadott címen nem sikerül kézbesíteni a tárgy Nyereményt, vagy a megadott bankszámlaszámra nem sikerül átutalni a pénz Nyereményt és a Nyertes az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a Játék lezárástól számított 30 napon belül nem jelenik meg a Játékszervező székhelyén a Nyeremény átvétele céljából, vagy nem tudja a személyazonosságát igazolni,

b) a Nyertes a Játékszervező felhívására 15 (tizenöt) napon belül nem adja meg a Nyeremény kézbesítéséhez / átutalásához szükséges adatokat, vagy

c) a Nyertest 15 (tizenöt) napon belül a Játékszervező nem éri el a megadott elérhetőségeken a Nyeremény átadásához / átutalásához szükséges adatok megszerzése céljából, vagy

d) a Nyeremény átadása egyéb okból meghiúsul, (pld. a Nyeremény átvételekor nem tudja igazolni a Magyar Posta Zrt. vagy a futárszolgálat kézbesítője részére, hogy személyazonossága megegyezik a címzettel, illetve a csomag átvételére egyéb jogcímen jogosult, vagy a Nyertes a szükséges adatokat, így a Nyereménnyel kapcsolatos adózási eljáráshoz szükséges adatait nem bocsátja a Játékszervező rendelkezésére stb.), vagy

e) a 18 év alatti, illetve egyéb okból cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen nyertes nem a törvényes képviselőjével jár el a Nyeremény átvétele során, vagy

f) a Nyertes a jelen szabályzat alapján a Játékban nem vehetett volna részt, vagy abból kizárásra került, illetve ki volt zárva, vagy
egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatnak vagy az adott Játék szabályzatának vagy feltételeinek,

úgy a továbbiakban a Nyereménnyel a Játékszervező rendelkezik, az alábbiak szerint.

a) Amennyiben pótnyertes kisorsolásra kerül, úgy a kiesett Nyertes helyébe az első pótnyertes lép, amennyiben pedig az első pótnyertes is bármely okból kiesik, úgy a másodikként kisorsolt pótnyertes válik a Nyereményre jogosulttá;

b) Ha nincs pótnyertes, úgy a Játékszervező jogosult a Játékot újra meghirdetni, vagy – ha ez nem lehetséges – akkor a Nyereményt egy új játékban Nyereményként meghirdeti.

Egyéb rendelkezések

A Mambó Rádió Kft. fenntartja a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. 

A Mambó Rádió Kft. az ebből eredő felelősségét kizárja.
 
1. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és a tárgy Nyeremények pénzre át nem válthatók. A pénznyeremény magyar Forintban kerül kifizetésre, kivéve, ha a konkrét játékfelhívásban kifejezetten ettől eltérően valamely valutanemben került meghatározásra a pénznyeremény összege. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a Mambó Rádió Kft. viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Nyertest terhelik. A Nyertest a nyereményadó megfizetése nem terheli.

2. A Mambó Rádió Kft. a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Mambó Rádió Kft. a Nyeremény átadásakor a Nyertes számára megjelöl.

3. A Nyertes által megadott postázási cím vagy egyéb adat hiányosságáért/hibájáért (pl. pontatlan cím stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, a Nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a Nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért Mambó Rádió Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

4. A kézbesítést a Mambó Rádió Kft. egyszer kísérli meg, azaz egy alkalommal küldi meg a Nyereményt (a postai szolgáltató, illetve a csomagküldő vagy futárszolgálat a saját szabályzatában, általános feltételeiben meghatározott alkalommal kísérli meg a kézbesítést, illetve teszi lehetővé a csomag átvételét). Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, a Játékszervező erről értesíti a Nyertest, aki az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át Nyereményét előre egyeztetett időpontban a Mambó Rádió Kft. székhelyén.

5. A fenti időtartam elteltét követően a Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére.

6. A tizennyolc éven aluli Nyertesek a Nyereményeik átvétele során törvényes képviselőjük hozzájárulásával járhatnak el.

7. A Mambó Rádió Kft. nem vállal felelősséget a Nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a Nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a Mambó Rádió Kft-vel szemben nem érvényesíthetők.

8. A Mambó Rádió Kft. fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékból azt, aki bármely, a Mambó Rádió Kft. által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel a jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

Általános Szerződési Feltételek

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában az alábbiakban rögzített kifejezések a következő jelentésekkel bírnak:

1. ÁSZF: a Mambó Rádió Kft.. által végzett, reklámértékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételek

2. Megrendelő: Médiahirdetésifelület-értékesítő, Reklámközvetítő, vagy az az önálló Reklámozó, vagy Támogató, vagy Nyereményfelajánló, akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a reklámot saját érdekében megrendeli.

3. Rádió 1 Pécs 90.6: a Mambó Rádió Kft., mint médiaszolgáltató által üzemeltetett, RÁDIÓ 1 néven az FM 90,6 MHz frekvencián Pécs vételkörzetében sugárzó, körzeti, kereskedelmi médiaszolgáltató

4. Rádió 1 Villány 100.9: a Mambó Rádió Kft., mint médiaszolgáltató által üzemeltetett, RÁDIÓ 1 néven az FM 100,9 MHz frekvencián Villány vételkörzetében sugárzó, körzeti, kereskedelmi médiaszolgáltató

5. Rádió 1 Mohács 93.8: a Mambó Rádió Kft., mint médiaszolgáltató által üzemeltetett, RÁDIÓ 1 néven az FM 93,8 MHz frekvencián Mohács vételkörzetében sugárzó, körzeti, kereskedelmi médiaszolgáltató

6. Rádió 1 Komló 99.4: a Mambó Rádió Kft., mint médiaszolgáltató által üzemeltetett, RÁDIÓ 1 néven az FM 99,4 MHz frekvencián Komló vételkörzetében sugárzó, körzeti, kereskedelmi médiaszolgáltató

7. Szolgáltató: a Mambó Rádió Kft. (székhely: 7635 Pécs, Víztároló dűlő 28.; cégjegyzékszám: Cg. 02-09-066719; adószám: 11930750-2-02)

8. Médiahirdetésifelület – értékesítő: a reklám közzétevőjének megbízása alapján eljáró természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a reklám közzétevője nevében hirdetési felületet értékesít a reklámközvetítő, illetve a reklámozó felé.

9. Reklámértékesítés: reklám- és egyéb hirdetésszervezési tevékenység, reklámidő, reklámfelület értékesítés.

10. Reklám: a Szolgáltató által értékesített, és sugárzott, valamint a www.radio1.hu weboldalon közzétett reklám. A Szolgáltató az alábbi reklámfajtákat értékesíti:

10.1. Reklámszpot: a Megrendelő azon minimum 10, maximum 60 másodperces előre rögzített hanganyaga, amelynek célja a termékének vagy a szolgáltatásának népszerűsítése. A Reklámszpotok minden esetben reklámblokkon belül kerülnek sugárzásra.

10.2. Társadalmi célú reklám: politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem tartalmazó, reklámcélokat nem szolgáló, ellenérték fejében vagy anélkül közzétett felhívás vagy közérdekű üzenet, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára.

10.3. Műsortámogatás, szponzoráció: előre felvett hanganyagokat tartalmazó reklám, amely tematikus, az adástól elkülönülő tematikához tartozhat, olyan hozzájárulás, amelyet valamely vállalkozás nyújt valamely médiaszolgáltató vagy műsorszám finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítse nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit. A szponzorációban kizárólag a Megrendelő neve, vagy bejegyzett üzenete, vagy termékének neve hangozhat el, vásárlásra nem ösztönözhet.

10.4. Reklámjáték: kizárólag abban az esetben kerülhet sugárzásra, amennyiben az a Rádió 1 arculatába illeszkedik. Szolgáltató kizárólagos joga annak eldöntése, hogy a Reklámjáték illeszkedi-e a Rádió 1 arculatába, amelynek során az adott Reklámjátékra vonatkozó egyedi mérlegelési szempontokat vesz figyelembe. A Reklámjáték elején felkonferálás, hangzik el, a végén pedig lekonferálás az ajándék ismételt említésével. A Reklámjáték vásárlásra nem ösztönözhet. A Reklámjáték folyamán a műsorvezető csak abban az esetben említheti a Megrendelő vagy, ha a Reklámjátékban felajánlott terméket/szolgáltatást más személy állítja elő vagy nyújtja, úgy annak a nevét, illetve termékét/szolgáltatását, amennyiben az a játék szerves eleme. A műsorvezető semmilyen esetben sem minősítheti a terméket/szolgáltatást és semmilyen esetben sem mondhat direkt reklámszöveget. Eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő köteles az ajándék után fizetendő adót és egyéb járulékokat megfizetni. Az ajándékra vonatkozóan a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ajándék jellegét meghatározza. A Szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot, hogy meghatározza, hogy mely műsorokban sugároz Reklámjátékot.

10.5. Rádió 1 saját játékához kapcsolódó megjelenés: a Rádió 1 saját játékában a Megrendelő által felkínált tárgy vagy szolgáltatás az ajándék. Az ajándékra vonatkozóan a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ajándék jellegét meghatározza. A Szolgáltató határozza meg, hogy adott esetben mely játékokhoz kapcsolódhat a Megrendelő.

10.6. Programajánló: szöveges, maximum 30 másodperc hosszú hangzó anyag, amely a Megrendelő által reklámozni kívánt esemény, rendezvény helyszínét, időpontját és a névadómtámogatóval együtt legfeljebb két támogatója nevét tartalmazza. A támogató(k) neve(i) legfeljebb egyszer hangozhat(nak) el a programajánlóban. A programajánló nem tartalmazhat reklámszöveget vagy szlogent. A programajánlók tekintetében a Szolgáltató határozza meg, hogy mit tekint programajánlónak.

10.7. Promóciós együttműködő spot: kizárólag a Szolgáltató jogosult gyártani. A Rádió1 saját promóciója esetében a Megrendelő, vagy a Megrendelő által megnevezett harmadik személy, mint támogató megjelenését a Szolgáltató jogosult meghatározni.

10.8. Online reklám: a Megrendelő azon előre rögzített elektronikus reklámja, amelynek célja a termékének vagy a szolgáltatásának népszerűsítése.

11. Egyedi Szerződés: A Megrendelő és a Szolgáltató között Reklám közzétételnek megrendelésére vonatkozó szerződés.

12. Online hirdetési felület: a Mambó Rádió Kft.. által reklám, elektronikus hirdetés közzététele céljára biztosított internetes felület.

13. Hálózatba kapcsolódás: két vagy több lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vagy lineáris médiaszolgáltatás összekapcsolódása ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csaknem egyidejű szolgáltatására.

14. Hálózatos médiaszolgáltató: az a lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató, amelynek műsora vagy műsorszáma hálózatos médiaszolgáltatásban terjesztésre kerül.

15. Mttv., vagy Médiatörvény: a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

16. Nyereményfelajánló: az a természetes személy, jogi személy, vagy gazdasági társaság, aki nyereménytárgyat nyújt a sugárzásra kerülő valamely műsorszámhoz kapcsolódóan.

2. PREAMBULUM

1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a reklámtevékenységre irányadó ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

– 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (továbbiakban: Reklámtörvény),

– 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (továbbiakban: Médiatörvény)

– 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról (továbbiakban: Versenytörvény)

– Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének ajánlásai,

– Magyar Reklámszövetség ajánlásai,

– Magyar Reklámetikai Kódex.

2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Mambó Rádió Kft.. által értékesített reklámidőre és hirdetési felületre.

3. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató – figyelemmel a 2010. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Mttv.) vonatkozó rendelkezéseire-hálózatos médiaszolgáltatóként működik a mindenkori Rádió 1 Network tekintetében (továbbiakban: Rádió 1 Network), mely hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatók listáját Szolgáltató a www.radio1.hu a honlapján közzéteszi.

4. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy portfolióját a továbbiakban is bővítse.

5. A Szolgáltató és a Megrendelő Egyedi Szerződésükben jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek.

6. Szolgáltató a Rádió 1 megnevezésű csatorna, valamint a Rádió 1 Network saját műsoridejének értékesítésekor a Reklámtörvény alapján Reklám közzétevőnek, a Rádió 1 Network helyi reklámidejének értékesítésekor, valamint harmadik médiaszolgáltató vonatkozásában Médiahirdetésifelület-értékesítőnek minősül.

3. ADÁSIDŐ, ONLINE HIRDETÉSI FELÜLETEINEK BIZTOSÍTÁSA

1. A Szolgáltató a mindenkor érvényben lévő díjtételei alapján hirdetési, szponzorációs és egyéb kommunikációs szolgáltatást nyújt, valamint reklámidőt, reklámfelületet biztosít a Megrendelőnek – a felek eltérő megállapodása hiányában – a jelen ÁSZF szerint megkötött Egyedi Szerződések alapján.

2. Szolgáltató az Egyedi Szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a Megrendelő részére a megrendelt és visszaigazolt reklámidőt, hirdetési felületet és ezen reklámidőben – a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő – Reklámnak a megrendelés szerinti médiafelületen történő közzétételét biztosítja.

3. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül jogosult a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozót, vagy egyéb közreműködő személyt (teljesítési segéd), közvetített szolgáltatást igénybe venni.

4. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

1. A MEGRENDELÉS ELFOGADÁSA, A REKLÁMIDŐ, HIRDETÉSI FELÜLET LEKÖTÉSE

1.1. A szerződéskötés formai és eljárási szabályai

A Megrendelő a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely szolgáltatás igénybevételét írásos megrendeléssel emailen, faxon kezdeményezheti a Szolgáltatónál. e-mailben a Mambó Rádió Kft.. által kijelölt személy

Egyedi Szerződés az írásos megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre.

A megrendelést, megállapodást csak az aláírásra jogosult személy írhatja alá, amennyiben a megrendelőt nem az aláírásra jogosult személy írja alá, akkor csatolnia kell az írásos meghatalmazást.

Amennyiben nem az aláírásra jogosult személy írja alá a megrendelést, és álképviselet merül fel, a szerződés azzal jön létre, hogy az a megrendelést aláíró személyt kötelezi, és az teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

1.2. A megrendelés tartalmi elemei

Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a szolgáltatás teljesítéséhez és a szerződés megkötéséhez minimálisan szükséges – a IV/1.3. pontban megjelölt – adatokat. Amennyiben a megrendelés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató a megrendelés kézhezvételét követő 15 napon belül, ésszerű határidő tűzésével írásban, vagy szóban felhívhatja a Megrendelőt a megrendelése megfelelő kiegészítésére. A megrendelés időpontja a IV/1.3. pontban megjelölt adatokat hiánytalanul tartalmazó megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezése, amiről a Szolgáltató visszaigazolást küld 48 órán belül.

1.3. A megrendeléshez minimálisan szükséges adatok:

1.3.1. a Megrendelő neve, székhelye; egyéb cégazonosító adatai

1.3.2. a Megrendelő által képviselt Hirdető

1.3.3. a Hirdető adó- és bankszámlaszáma;

1.3.4. a számlázási cím (amennyiben eltér a Megrendelő címétől);

1.3.5. a kapcsolattartó személy neve és elérhetősége;

1.3.6. a hirdetendő termék vagy szolgáltatás pontos megjelölése;

1.3.7. a Reklám fajtájának megnevezése, a Reklám címe, hossza, tartalma, a sugárzás, megjelenés darabszáma, a hirdetési idő kategóriája.

Médiafelület-értékesítőtől érkező megrendelés esetén az 1.3.1 és az 1.3.3. pontokban meghatározott adatokat a Reklámban megjelenő ügyfélre vonatkozóan is meg kell adni, továbbá csomagküldő szolgálat esetén a nyilvántartási számát is.

1.4. A Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról az írásos megrendelés kézhezvételétől számítva legkésőbb 8 munkanapon belül írásban nyilatkozik, és visszaigazolást küld a Megrendelő részére elektronikusan. A Szolgáltató nyilatkozatának elmulasztása nem jelenti a megrendelés elfogadását.

1.5. A Szolgáltató a Megrendelő által készen hozott Reklámot megvizsgálja mind technikai, mind tartalmi szempontból, azzal hogy a reklám tartalmáért Szolgáltató nem felel.

1.6. A Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, amennyiben álláspontja szerint a sugárzásnak, megjelenésének bármilyen akadálya merül fel. A Szolgáltató bármely időpontban jogosult a Megrendelőtől további írásos információt, engedélyköteles tevékenység esetén az engedély hiteles másolatát kérni, annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Reklám megfelel a jogszabályoknak és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek.

1.7. Amennyiben a Szolgáltató a Reklámot a vizsgálat alapján technikai szempontból megfelelőnek találja, és tartalmi szempontból sem észlel a Reklám sugárzását, megjelenését kizáró körülményt, úgy a megrendelésben igényelt reklámidőt, felületet leköti az adott médiaszolgáltató műsorszerkezetének megfelelő időpont(ok)ban, valamint a honlapon, és a lekötést a Megrendelőnek visszaigazolja. A Reklámra vonatkozó sugárzási, megjelenési időpontok lekötésénél a Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi a megrendelésben szereplő, erre vonatkozó esetleges igényt, de a megrendelésben szereplő sugárzási, megjelenési időpontok lekötésére kötelezettséget nem vállal.

A Szolgáltató a megrendelések teljesítését 3 órás idősávokban vállalja. A Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi az azonos kategóriájú termékek reklámozásának időbeli elhatárolását, a reklámblokkon belül azonban szektor-exkluzivitást nem vállal. A Megrendelő különböző termékeinek egyazon reklámblokkban való elhelyezése miatt a Szolgáltató kifogást, vagy különös elhelyezési igényt nem fogad el. A reklámblokkokban sugárzott reklámok sorrendjét a Szolgáltató saját jogkörében határozza meg, azzal kapcsolatban Megrendelő igényt nem támaszthat.

A Szolgáltató az adott árlista szerinti felárat jogosult felszámítani, amennyiben a különböző reklámfajtákra vonatkozó megrendelés a fenti idősávnál szűkebb időintervallumra vonatkozik, vagy a reklám elsőként, illetve utolsóként szerepel a reklámblokkban, vagy kiválasztott reklámblokkban kerül elhelyezésre, illetve többször kerül sugárzásra egy reklámblokkon belül, vagy egyéb módon kiemelten kerül elhelyezésre.

1.8. Szolgáltató rögzíti, hogy a pénzügyi mozgást nem igénylő kampányok esetében a hétköznapokon a Reggeli sávban (06:00-10:00) legfeljebb 15%-nyi spotot lehet felhasználni megrendelt kampányonként.

1.9. Amennyiben a Szolgáltató a IV.1.3. pontban foglaltaknak megfelelő megrendelést elfogadta és azt visszaigazolta, úgy a szerződést a Megrendelő és a Szolgáltató között a visszaigazolásban szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni.

1.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztőségi kérésre a hirdetések elhelyezésén változtasson.

1.11. Szolgáltató az online hirdetések kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége.

1.12. Amennyiben a Szolgáltató a hirdetés szövegében tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden esetben írásban közli a Megrendelővel, és azt csak közös írásos egyeztetés után korrigálhatja. Nyomdakész anyagok esetében a Szolgáltató a hibát kijavíthatja, vagy javításra visszaküldheti.

2. A REKLÁMANYAG BENYÚJTÁSA, ELKÉSZÍTÉSE

2.1. Amennyiben a Szolgáltató által elfogadott megrendelés szerint a Reklám anyagát a Megrendelő bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, abban az esetben a kész reklámanyagot legkésőbb az első sugárzást, megjelenést megelőző 2. munkanap 12 óráig kell a Szolgáltató részére átadni. Szolgáltató a sugárzást, megjelenést akkor tudja vállalni, ha a Reklám hanganyagát a Megrendelő a jelen pontban meghatározott határidő betartásával és a megfelelő minőségben adja át a Szolgáltató részére.

A Megrendelő által elkészített reklámanyagot e-mail útján, CD-n, vagy DVD-n kell benyújtani, a sugárzásra, megjelenésre megfelelő formátumban és minőségben.

2.2. Amennyiben a Szolgáltató által elfogadott megrendelés szerint a Reklám hanganyagát a Szolgáltató készíti el, úgy a hanganyagra vonatkozó igényeket, illetve az elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első sugárzást megelőző 5. munkanap 12 óráig kell a Szolgáltató részére írásban átadni.

2.3. A Reklám anyagának a V/5. pont szerinti cseréje esetén a módosított hanganyagot ez első módosított sugárzást, megjelenést 24 órával megelőzően kell a Szolgáltató részére átadni. Ha a Reklám módosított anyagát a módosítási igény szerint a Szolgáltató készíti el, úgy a módosításra vonatkozó igényeket, illetve a módosított anyag elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első módosított sugárzást, megjelenést 24 órával megelőzően kell átadni a Szolgáltató részére írásban.

2.4. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a megrendelés teljesítésére, amennyiben a Megrendelő a Reklám anyagát nem a IV/2.1.-2.3. pontok szerinti határidőben vagy nem megfelelő technikai minőségben, vagy formátumban adja át a Szolgáltató részére.

2.5. Amennyiben a Megrendelő nem tartja be a IV/2.1-2.3. pontjaiban rögzített határidőket, úgy az emiatt elmaradt sugárzást, megjelenést a Szolgáltató úgy számlázza ki a Megrendelőnek, mintha a sugárzás, megjelenés megtörtént volna.

2.6. A Szolgáltató a megrendelések teljesítését a telítettség függvényében, az azonos kategóriájú termékek reklámozásának lehetőség szerinti időbeli elhatárolását-, valamint az IV. 1.7. pontban foglaltakat figyelembe véve vállalja.

2.7. A Szolgáltató a reklámanyag gyártását a IV/2.2-2.3. pontjaiban megjelölt határidőknek a Megrendelő általi betartása esetén tudja vállalni. A felek a fentieknél rövidebb határidőben is megállapodhatnak, ez esetben azonban a Szolgáltatót 100 %-os mértékű sürgősségi felár illeti meg.

Amennyiben a Megrendelő szövegírást és/vagy egyedi gyártást kér, a költségekről és a leadási határidőről egyedileg állapodik meg a Szolgáltatóval, ebben az esetben felek jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek.

2.8. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Megrendelő által átadott reklámanyag jogszabályt, hatósági állásfoglalást, reklámetikai szabályt, vagy jelen ÁSZF rendelkezéseit sérti, úgy a sugárzás, megjelenés felfüggesztése mellett jogosult felszólítani a Megrendelőt a reklámanyag módosítására. Megrendelő a reklámanyagot haladéktalanul köteles módosítani. Szolgáltató a Reklám sugárzását, megjelenését a reklámanyag megfelelő módosításáig felfüggesztheti. Amennyiben a Megrendelő a felszólítást követő legkésőbb 5 munkanapon belül sem módosítja a reklámanyagot, úgy a Szolgáltató megtagadhatja annak sugárzását, illetve megjelentetését a IV.2.5. pont alkalmazásával egyidejűleg.

3. A MEGRENDELÉS VISSZAUTASÍTÁSA

3.1. A Szolgáltatónak jogában áll minden olyan megrendelést visszautasítani, ami megítélése szerint a Szolgáltató arculatától eltérő hangzású vagy tartalmú. A megrendelés jelen pont szerinti visszautasítása esetén Szolgáltató döntését nem köteles indokolni.

3.2. A Szolgáltató a IV/1.7. pont szerint lekötött és visszaigazolt megrendelés esetén is jogosult további jogkövetkezmény nélkül visszautasítani a sugárzást, megjelenést, ha a Megrendelő nem tartja be a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatóval megkötött Egyedi Szerződést és/vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve, ha a reklámidő, online felület lekötése nem a Reklám pontos tartalmának vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt, továbbá ha a Szolgáltató a Reklám pontos ismeretében megállapítja, hogy annak sugárzása, megjelenése jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközik.

3.3. A Szolgáltató a visszaigazolt megrendelés esetében is, bármely időpontban jogosult a IV/1.6. szerint dokumentumokat vagy információkat kérni a Megrendelőtől, ha ezt szükségesnek látja.

Amennyiben a Megrendelő az adott határidőn belül nem tesz eleget az ilyen kérésnek, úgy a Szolgáltató az adott Reklám sugárzásának, megjelenésének felfüggesztésére vagy visszautasítására.

3.4. A Szolgáltatónak bármikor jogában áll indokolás nélkül a megrendelést visszautasítani, ha a lejárt tartozása van a Szolgáltató felé vagy ha a megrendelés, illetve a Reklám ütközik, a Szolgáltató üzleti érdekeit sérti, arculatához nem illik, reklámetikai normákba ütközik, azzal szemben az NMHH vagy más illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emel, a Médiafelület-értékesítő nem adja meg az ügyfelének nevét, a hirdetendő terméket, vagy szolgáltatást, sérti jelen ÁSZF bármely pontját.

3.5. A Reklám sugárzásának, megjelenésének elfogadása nem mentesíti a Megrendelőt a jelen ÁSZF-ben vagy a Megrendelő és a Mambó Rádió Kft.. között létrejött más, egyedi szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítése alól.

3.6. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással kéri valamely Reklám sugárzásának, felfüggesztését vagy megszüntetését, a Szolgáltató köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. Szolgáltató az értesítéssel egyidejűleg közli a harmadik személy által a felfüggesztés vagy megszüntetés indokául közölt okot. A Megrendelő köteles az értesítéstől számított 24 órán belül írásban, részletes indokolással együtt közölni álláspontját a jelzett jogsértéssel kapcsolatban. Amennyiben a Megrendelő továbbra is kéri a Reklám sugárzását, megjelenését úgy köteles nyilatkozni arról, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése álláspontja szerint mely okból nem ütközik jogszabályba, valamint arról, hogy az esetleges jogsértés esetén is teljes megtérítési kötelezettséget vállal a Mambó Rádió Kft.-vel szemben harmadik személy, vagy bármely hatóság által támasztott igénnyel kapcsolatban. Ezen nyilatkozat alapján a Szolgáltató saját szakértőivel kivizsgálhatja a jelezett jogsértést. Amennyiben a Szolgáltató saját szakértői által végzett vizsgálat során az derül ki, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése jogszabályba ütközik, vagy egyéb okból aggályos, Szolgáltató a Reklám sugárzását, megjelenését felfüggesztheti, vagy megtagadhatja.

3.7. A fentieken túlmenően a Szolgáltató saját belátása szerint dönthet valamely megrendelés elfogadásáról vagy visszautasításáról.

4. MEGRENDELÉS LEMONDÁSA

4.1. A Megrendelő a megrendelt, illetve lekötött adásidőt, online felületet lemondási díj megfizetése mellett mondhatja le.

4.2. A Megrendelő a megrendelést kizárólag írásban (ide értve a fax, vagy e-mail útján megküldött üzeneteket is) mondhatja le. A lemondás a Szolgáltató által történő írásos visszaigazolás esetében tekinthető elfogadottnak.

4.3. A lemondási díj mértékének meghatározásánál a lemondás napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a lemondásról szóló értesítést a Szolgáltató 15:00 óráig bizonyíthatóan írásban megkapta,

4.4. A Megrendelő nem jogosult arra, hogy a lemondott adásidőt más Megrendelőnek Szolgáltató kifejezett, előzetes, írásbeli engedélye nélkül átadja.

4.5. A Szolgáltató a lemondás következtében felmerülő lemondási díjat meghaladó, igazolt költségeit kiszámlázza a Megrendelőnek.

4.6. A lemondási díj mértéke – a IV/4.7-4.8. pontokban meghatározottak kivételével – az alábbiak szerint alakul:

4.6.1. Amennyiben a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 7 naptári napon belül történik, akkor a lemondási díj mértéke a tarifa szerinti sugárzási, megjelenési díj 100 %-a.

4.6.2. Ha a lemondás a sugárzást megelőző 8-14 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 50 %-a.

4.6.3. Ha a lemondás 15-21 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díjnak 25 %-a.

4.7. Az IV/4.6. pontban foglalt rendelkezéseket a határozott időtartamú, vagy nem rendszeres, illetőleg egyszeri promóciókhoz kapcsolódó reklámidők lemondása esetén az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

4.7.1. A Megrendelő a lemondás időpontjától függetlenül köteles megfizetni az egyedi szerződésben rögzített minden, a reklámidőhöz kapcsolódó díjat, költség-megtérítést, vagy bármely más fizetést.

4.7.2. A Megrendelő nem jogosult a IV/4.7.1. pontban meghatározott összegek teljes vagy részleges visszatérítésére, amennyiben ezeket a lemondást megelőzően már megfizette.

4.7.3. A Megrendelő meghiúsulási kötbérként 8 napon belül köteles banki átutalással megfizetni a Szolgáltató részére a hirdetéssel/promócióval kapcsolatban az egyedi szerződésben meghatározott díjak és az aktuális árlista szerinti – a reklámok és a támogatott műsorszámokat megelőző, illetve követő fel-, illetve levezető műsorelemek alapján számított – teljes díjak közötti, a Szolgáltató által kiszámlázott különbözetet, amennyiben az ilyen hirdetések/promóciók elmaradása a Rádió 1 által már beharangozott műsorszámok, nyereményjátékok elmaradásával jár, továbbá abban az esetben is, ha Megrendelő a szolgáltatás értékét a Szolgáltató által kibocsátott számla esedékességét követő 21 napon belül nem rendezi.

4.7.4. A Szolgáltató a kötbért meghaladó kárát is követelheti a Polgári Törvénykönyv kárfelelősségi szabályai szerint.

4.8. Az IV/4.6. pontban foglalt rendelkezéseket a reklámkampányokhoz kapcsolódó reklámidő lemondása esetén a lemondási díj mértéke az alábbiak szerint alakul:

4.8.1. Amennyiben a lemondás a Reklámkampány kezdő sugárzási, megjelenési időpontját megelőző 7 naptári napon belül történik, a lemondási díj mértéke a tarifajegyzék szerinti sugárzási, megjelenési díj 100 %-a.

4.8.2. Ha a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 8-14 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 50 %-a.

4.8.3. Ha a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 15-21. naptári nap között, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 25%-a.

4.8.4. A sugárzást megelőző 22. naptól kezdve, a Megrendelő nem köteles lemondási díjat fizetni a Szolgáltatónak.

5. FELELŐSSÉG A REKLÁMTÖRVÉNYNEK VALÓ SZABÁLYOK BETARTÁSA MIATT

5.1. A Megrendelő a megrendelés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) 3.§ i) pontja szerinti reklámközvetítőnek minősül, akkor e tárgyban a reklámozóval írásbeli szerződést kötött.

5.2. Megrendelő vállalja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § vagy 5/D § rendelkezéseinek megszegése, vagy a szabályok be nem tartása miatt a Mambó Rádió Kft.-re, mint Reklámközzétevőre kiszabott bírságok (így különösen, de nem kizárólagosan Gazdasági Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóság által kiszabott bírságok) és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.

5.3. A reklámközvetítőnek minősülő megrendelő kijelenti, hogy a reklámozóval a fenti tárgyban kötött szerződésben megállapodtak abban, hogy a megrendelő képviseleti joga a reklám közzétételére irányuló szerződésnek a reklámozó (Megrendelő) nevében történő megkötésére, annak módosítására és a teljesítés elfogadására is kiterjed.

5.4. Szolgáltató – a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: „Reklámadó Törvény”) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – kijelenti, hogy reklám-közzététel megrendelése tekintetében a Törvény 3. §-a szerinti adóalanyként a reklámadó kötelezettség a Szolgáltatót terheli és a Szolgáltató a Reklámadó Törvényben meghatározott adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz és kijelenti, hogy szerepel az erre vonatkozó NAV adatbázisban is. Szolgáltató a jelen pontban foglalt nyilatkozata a Reklámadó Törvény 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatnak minősül, amelyet Szolgáltató a Reklámadó Törvény 2.§ (2) bekezdése szerinti, a jelen Megállapodásban meghatározott Szolgáltató Megjelenés közzétételének megrendeléséből fakadó adókötelezettség alóli mentesülés érdekében adja.

5. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

Az ÁSZF változásai a már megkötött szerződéseket nem érintik, kivéve, ha azt jogszabályváltozás indokolja.

2. A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása

A Szolgáltató a szerződést egyoldalúan, különösen az alábbi esetekben módosíthatja:

a. a szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének feltételei műszaki okból megváltoznak,

b. a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a Szolgáltató felügyeleti szervének határozata és/vagy jogszabály módosulása alapján,

c. amennyiben a Szolgáltató a szerződést egyoldalúan jogosult módosítani, köteles a módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a szerződéses ügyfeleit értesíteni, az őket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben a szerződéses ügyfél a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

Amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, a módosítás nem eredményezheti a szerződés lényeges módosítását. Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vonatkozó változtatás.

3. Díjmódosítás

A Szolgáltató jogosult a díjazást bármely időpontban módosítani. Szolgáltató a díjainak módosításáról, a módosult díjszabás hatályba lépését megelőzően a Megrendelőknek értesítést küld. A szerződésmódosítás a másik fél tudomásulvételével válik elfogadottá. Amennyiben a szerződéses ügyfél a szerződésmódosítás ellen az arról való tudomásszerzéstől – azaz a módosításról szóló értesítés kézhezvételtől – számított 8 napon belül a Szolgáltatónál nem él észrevétellel, illetve esedékességkor befizeti a megváltozott mértékű díjat, a módosítás elfogadottnak tekintendő. Ellenkező esetben a felek kérhetik a szerződés bírósági úton történő módosítását. Szolgáltató kiejelnti, hogy a már megkötött szerződéseket jelen pontban rögzítettek nem érintik.

4. Változás a Megrendelő adataiban

A Megrendelő köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, illetőleg gazdasági helyzetében bekövetkezett lényeges változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 naptári napon belül írásban tájékoztatni. A Megrendelő köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul tájékoztatni.

A Szolgáltató a Megrendelői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Megrendelőtől.

5. A megrendelés módosítása

A megrendelt és lekötött sugárzási, megjelenési időpontok csak a sugárzás, megjelenés biztonságának veszélyeztetése nélkül módosíthatók az egyes sugárzások, megjelenések előtt. A megrendelés ilyen módosítása a sugárzást, megjelenést megelőző 3 munkanapon belül a megrendelés értékének 20%-t kitevő, de legalább 20.000,- Ft összegű módosítási díjjal jár. A módosítás lemondásra vonatkozóan a IV/5. pont rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

Díjváltozás esetén a V/2. pont szerinti díjközlés kiküldése utáni 8 naptári napig díjmentesen, ezt követően a IV/4. pont szerinti díjfizetés mellett mondható le a megrendelés.

Reklámanyag cseréjéről a Szolgáltatót legkésőbb a IV/2.3. pont szerinti határidőn belül, az ott meghatározott anyagoknak a Szolgáltató részére történő megküldésével kell értesíteni.

6. DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Díjtáblázat

1.1. A közzétett reklámok elszámolása – az V/2. pont szerinti eset kivételével – a mindenkori Díjtáblázat alapján történik.

1.2. A Díjtáblázatban rögzített árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az ÁFA felszámítására a mindenkori jogszabály szerinti mértékben kerül sor.

1.3. A díjváltozást a Szolgáltató a hatálybalépés előtt legalább 30 nappal köteles írásban közölni szerződéses ügyfeleivel.

2. Fizetési feltételek

2.1. Amennyiben Megrendelő még nem volt szerződéses viszonyban a Szolgáltatóval úgy az első megrendelés teljes összege, előlegbekérő alapján előre fizetendő.

2.2. Eltérő egyedi megállapodás hiányában a Megrendelő a sugárzási, illetve megjelenítési díjat, illetve az esetleges járulékos szolgáltatási díjakat, a teljesítést megelőzően a Szolgáltató által kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül köteles megfizetni.

2.3. Amennyiben Szolgáltató készíti a reklámszpotot, úgy a gyártási költség minden esetben előre fizetendő. A Megrendelő megjelenéseit, ki nem egyenlített gyártási számla esetén Szolgáltatónak jogában van visszautasítani.

3. Késedelem

3.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos rendelkezései szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a kamatot a késedelembe esés napját követő naptól kezdődően számítja fel. Amennyiben a Szolgáltató a díjkövetelésének érvényesítése érdekében harmadik személyt kényszerül igénybe venni, minden ezzel járó költséget jogosult a késedelmes Megrendelőre hárítani.

3.2. Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti, a Szolgáltató jogosult – a késedelmi kamat felszámításán túlmenően – az esetlegesen fennálló szerződést – kártérítés kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal felmondani, illetve a még esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig, vagy az új megrendelés elfogadását megtagadni.

3.3. Amennyiben a Megrendelő a Mambó Rádió Kft.. által kiállított számlát az esedékességétől számított 3 napon belül sem egyenlíti ki, a Megrendelő a hirdetéshez kapcsolódó valamennyi kedvezményt elveszíti, és a megrendelt reklámnak/kampánynak a Mambó Rádió Kft.. aktuális díjtáblázata szerinti teljes médiaértékét köteles megfizetni a Mambó Rádió Kft.. részére.

4. Mennyiségi kedvezmény

4.1. A Szolgáltató a megrendelt Reklámok sugárzási, illetve megjelenítési díjszabása szerinti díjakból a megrendelt reklám mennyiség vagy sugárzási gyakoriság függvényében mennyiségi engedményt adhat a Megrendelőnek, illetőleg amennyiben a Megrendelő Médiafelület-értékesítő, a Megrendelő ügyfelének.

4.2. A mennyiségi engedmény mértékét az egyedi megjelenési ajánlat tartalmazza. Ügynökségi szerződés esetén a mennyiségi kedvezmény mértékét az éves szerződés tartalmazza.

5. Ügynökségi jutalék

A Szolgáltató a médiavásárló Médiafelület-értékesítőnek ügynökségi jutalékot fizethet.

Az ügynökségi jutalék biztosításának feltétele az erre vonatkozó külön keretszerződés megkötése.

6. A Megrendelő Médiafelület-értékesítő köteles ügyfeleit a jelen ÁSZF és annak mindenkor érvényes Díjtáblázat, illetve a Szolgáltató és ezen Megrendelő között létrejött keretszerződésben meghatározott kedvezményekről a valóságnak megfelelően tájékoztatni. A Szolgáltató által nyújtott kedvezményen felül a Megrendelő által ügyfelei részére nyújtott egyéb kedvezmények tekintetében a Megrendelő köteles ügyfeleit megfelelően tájékoztatni a különböző kedvezményekről és azok mértékéről. A Szolgáltató kizárólag a Médiafelület-értékesítővel kötött keretszerződés alapján köthet eseti szerződést a Médiafelület-értékesítővel.

Az Médiafelület-értékesítő által leadott megrendelések esetén a megrendelés elküldésével az Médiafelület-értékesítő egyúttal elismeri, hogy e tevékenység végzésére a hatályos jogszabályok alapján jogosult, és saját nevében, de az általa képviselt Megrendelő és/vagy Támogató érdekében hirdetésértékesítést rendel meg.

Médiafelület-értékesítő vállalja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § vagy 5/D § rendelkezéseinek Médiafelületértékesítőnek felróható megszegése, vagy a szabályok be nem tartása miatt a Mambó Rádió Kft.-re,mint Reklámközzétevőre kiszabott bírságok (így különösen, de nem kizárólagosan Gazdasági Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóság által kiszabott bírságok) és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.

Mambó Rádió Kft.. nem felel azért, ha a Megrendelő és/vagy Támogató nem az Médiafelület-értékesítő megbízása alapján, hanem saját hatáskörben jár el, ebben az esetben a szerződés a visszaigazolással létrejön, és az abból eredő kötelezettségek az Médiafelület-értékesítőt kötik.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben más nevében, rosszhiszeműen, annak aláírása meghamisításával köti meg a reklámszerződést az a Büntető Törvénykönyv 345. §-a szerinti hamis magánokirat felhasználását követ el.

7. Eltérő kedvezmények, engedmények

7.1. A Szolgáltató jogosult a Díjtáblázatban meghatározott áraktól, mennyiségi kedvezményektől, jelen ÁSZF-ben és a Díjtáblázattól eltérő mértékű kedvezmények nyújtására is.

7.2. A Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelővel kötött szerződésekben a jelen ÁSZF rendelkezéseiben és a mindenkor érvényes Díjtáblázatban meghatározott engedményektől eltérő engedményt nyújtani a Megrendelőnek azzal, hogy az ilyen egyszeri kedvezményeket kizárólag az adott Megrendelőnek az adott szerződésre és annak tárgyára tekintettel nyújtja, ezen kedvezmény nyújtására egyéb esetben nem köteles.

8. Kedvezmények igénybevétele

A VI/4-7. pontokban meghatározott kedvezmények kizárólag önállóan vehetők igénybe, kivéve a VI/5. pontban szabályozott ügynökségi jutalék, amely egyéb kedvezmények igénybevételétől függetlenül, meghatározott feltételek teljesítése esetében jár az adott Médiafelület-értékesítőnek.

9. Reklámanyag elkészítésének költsége

Amennyiben a megrendelt reklámfajtát a IV/3/2. pont alapján a Szolgáltató készíti el, annak előállítási és technikai költsége, előzetes ajánlat alapján a Megrendelő felé leszámlázásra kerül.

Amennyiben a Megrendelő a Mambó Rádió Kft.. által kiállított számlát az esedékességétől számított 3 napon belül sem egyenlíti ki, a Megrendelő a hirdetéshez kapcsolódó valamennyi kedvezményt elveszíti, és a Megrendelő a megrendelt reklámnak/kampánynak a Mambó Rádió Kft.. aktuális listaára szerinti médiaértékét köteles megfizetni a Mambó Rádió Kft.. részére.

7. SZAVATOSSÁG, KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYOK

1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Reklámnak az általános, kereskedelmi rádiós piaci gyakorlatban elfogadottnak tekintett technikai színvonalon megfelelő sugárzására, megjelenésre.

Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése nem az általános, kereskedelmi rádiós piaci gyakorlatban elfogadottnak tekintett technikai színvonalon történt. A Szolgáltatót a Reklám vételi minőségéért felelősség nem terheli.

2. Amennyiben a Megrendelő bizonyítja, hogy a megrendelt Reklám a Szolgáltatónál felmerült technikai okok miatt nem, vagy hibásan kerül sugárzásra, megjelenésre a Szolgáltató köteles a Megrendelő részére a megrendelthez hasonló feltételekkel, más reklámidőt, megjelenési felületet felajánlani. A felajánlott reklámidőben a Megrendelő által korábban már megrendelt Reklám kerülhet sugárzásra, megjelenésre. A Megrendelő által már korábban megrendelt Reklámtól eltérő, teljes mértékben új, vagy részben megváltoztatott Reklám sugárzására, megjelenésére van lehetőség, amennyiben Megrendelő az érdekmúlást bizonyítja. Felek jelen pont szerinti esetben kötelesek egyeztetni a Megrendelőt ért hátrány kiegyenlítésének módjáról és mértékéről. Szolgáltató a Megrendelőt ért hátrányt elsődlegesen más reklámidő felajánlásával egyenlíti ki.

3. A Megrendelő a VII/2. szerinti, valamint bármely kártérítési, vagy megtérítési igényét a teljesítést követő 30 napon belül köteles bejelenteni Szolgáltató részére. Amennyiben Megrendelő az igény bejelentésével indokolatlanul késlekedik, Szolgáltató az indokolatlan késedelemből eredő további károk és költségek megtérítésére nem köteles.

4. Amennyiben a Reklám sugárzásának, megjelenésének elmaradása, vagy a hibás sugárzás, megjelenés olyan külső, elháríthatatlan ok, vagy körülmény miatt következik be, amely egyik félnek sem felróható, Megrendelő a Szolgáltatóval szemben semmilyen megtérítési igényt nem támaszthat.

Szolgáltató ebben az esetben azonos vagy hasonló műsorkörnyezetben sugárzási lehetőséget ajánlhat fel a Megrendelő részére, és azt a Megrendelővel egyeztetett időpontban teljesíti. Ezt a Megrendelő csak akkor utasíthatja vissza, ha bizonyítja, hogy a sugárzáshoz már nem fűződik érdeke. Ebben az esetben az esetleg kifizetett sugárzási díjat vagy előleget a Szolgáltató visszatéríti; ezt meghaladóan azonban kártérítéssel nem tartozik

8. REKLAMÁCIÓ

1. A sugárzással, megjelenéssel kapcsolatos írásbeli indokolással ellátott reklamációt a Megrendelőnek a kifogásolt sugárzást, megjelenést követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül kell írásban benyújtani a Szolgáltatóhoz.

Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a sugárzás, megjelenés hibás volt-e, illetőleg mely okból volt hibás.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott határidőn belüli igényérvényesítést menthető ok hiányában elmulasztja, az indokolatlan késedelemből eredő kárát Szolgáltatóval szemben nem érvényesítheti.

2. A Szolgáltató a sugárzott, megjelent reklámról és az adáskörnyezetéről felvételt készít, melyet a sugárzástól számított 3 hónapig megőriz. Ezen felvételek alapján minősíti a Szolgáltató a beérkező reklamációkat. Amennyiben a reklamáció során érvényesített kifogást a Szolgáltató elfogadja, a jelen pont szerinti vizsgálat technikai költsége a Szolgáltatót terheli. Amennyiben a reklamáció során érvényesített kifogást a Szolgáltató nem fogadja el, a jelen pont szerinti vizsgálat technikai költsége a Megrendelőt terheli.

3. Alapos a reklamáció akkor, ha a Szolgáltató által elvégzett vizsgálat alapján a kifogásolt sugárzott, megjelent reklám nem a Megrendelő által átadott tartalmú anyagot tartalmazta, vagy nem a visszaigazolt 3 órás idősávban került sugárzásra. A Szolgáltató akkor tartozik felelősséggel a nem megfelelő reklám sugárzásáért, megjelenéséért, ha a reklám nem megfelelő sugárzása a Szolgáltatónak felróható okból következett be.

4. Nem tartozik felelősséggel a Szolgáltató olyan hibás teljesítésért, amelynek oka a Szolgáltatónak nem felróható. Ilyennek kell tekinteni többek között a vis maior-t, a műsorszórás kiesését, műsorváltozást, a Szolgáltatónak valamely hatóság határozata alapján tett cselekményét, vagy a sugárzás felfüggesztését, vagy megszűntetését. Ilyen esetben a Szolgáltató nem tartozik kártérítési felelősséggel (ideértve, de nem kizárólag az újrasugárzást is) a Megrendelő felé.

5. Olyan alapos reklamáció esetén, amelyért a Szolgáltató a VIII/3. pont szerint felelősséggel tartozik a Szolgáltató a Megrendelő választása szerint, vagy a hibásan teljesített sugárzásra, megjelenésre vonatkozó díjat nem számlázza le a Megrendelőnek, vagy a Szolgáltató az általa választott más időpontban sugárzási, megjelenési lehetőséget ajánl a Megrendelőnek azzal, hogy ebben az esetben nem számlázza ki a Megrendelőnek a megismételt sugárzás, megjelenés díját.

9. REKLÁMOK TARTALMÁÉRT VALÓ FELELŐSSÉG

1. A Rádió 1-ben sugárzásra, megjelenésre kerülő Reklám a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakat, az illetékes hatóságok határozatait, a rádiós szakmai és etikai szabályokat és jelen ÁSZF rendelkezéseit nem sértheti. A Reklám nem tévesztheti meg a Rádió 1 hallgatóit úgy, mintha a Reklám a Rádió 1 műsora, közleménye, vagy más rádió műsora lenne.

2. A Megrendelő felelősséget vállal, hogy a megrendelt Reklám megfelel az ÁSZF, a Médiatörvény, a Reklámtörvény, a Versenytörvény, valamint minden vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek. Szolgáltató a Reklám IX/1. pontban foglalt követelményeknek való megfelelését bármely időpontban ellenőrizheti. Amennyiben Szolgáltató álláspontja szerint a Reklám a IX/1. pontban meghatározott követelmények valamelyikét sérti, a Reklám sugárzását, megjelenését jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően bármely időpontban felfüggesztheti vagy megtagadhatja.

3. A Megrendelő tartozik felelősséggel a Reklám tartalmának valóságáért, valamint azért, hogy a Reklám nem sérti harmadik személynek bármely, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott jogait. Amennyiben bármely hatóság, vagy harmadik személy Szolgáltatóval, mint a Reklám közzétevőjével szemben bármilyen hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz, Megrendelő teljes megtérítési kötelezettséget vállal a Szolgáltatót terhelő bírság, végrehajtható követelés, vagy bármely hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásából fakadó kárért, amennyiben az Megrendelő jelen pont szerinti kötelezettségeinek megsértéséből ered. A Megrendelő a Reklámokra vonatkozó jogdíj megfizetéséért helytállni tartozik.

4. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten vállalja, hogy amennyiben a Reklám közzététele miatt

a. bármely hatóság Szolgáltatóra bírságot szab ki, vagy szankcióként egyéb vagyoni hátrányt alkalmaz

b. a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság Szolgáltatót bármely jogcímen pénzösszeg megfizetésére kötelezi, illetve

c. harmadik személy bármilyen kártérítési, vagy egyéb polgári jogi igénnyel lép fel Szolgáltató irányába

a Szolgáltatót terhelő vagyoni kötelezettség, vagy a Szolgáltatót ért kár mértékének megfelelő pénzösszeget Szolgáltatónak megtéríti. Jelen pont szerinti megtérítési kötelezettség Megrendelőt abban az esetben terheli, ha a Reklám tartalmára, a Reklám jogszabályoknak való megfelelőségére, illetőleg harmadik személyek Reklámmal kapcsolatos jogainak tiszteletben tartására vonatkozó, jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeit megszegi.

A Megrendelő köteles közvetlenül és haladéktalanul kártalanítani a Szolgáltatót, amennyiben az átadott és később sugárzott, megjelent hirdetési anyag valamely médiajogi szabályt, sajtó- vagy hirdetési etikai normát sért és emiatt a Szolgáltatót polgári perben, hatósági vagy egyéb úton megállapított fizetési kötelezettség terheli, vagy vagyoni hátrány éri.

10. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. Amennyiben a felek az egyedi szerződésükben másképp nem állapodnak meg,

a reklámértékesítésre vonatkozó szerződés megszűnésének esetei:

a. a felek közös megegyezésével,

b. a felek bármelyikének felmondásával (amennyiben a felmondás lehetőségét az egyedi szerződés kifejezetten tartalmazza),

c. a határozott időtartam lejártával, illetve a felek által meghatározott egyéb feltétel bekövetkezésével,

d. a Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével, illetve halálával,

e. a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

2. A Szerződés felmondása a Megrendelő részéről

Rendes felmondás

A Megrendelő a határozatlan idejű szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani. A felek az egyedi szerződésben ettől eltérő felmondási határidőt is kiköthetnek. Feleket a rendes felmondás lehetősége abban az esetben illeti meg, amennyiben az egyedi szerződésük a rendes felmondás lehetőségét kifejezetten tartalmazza.

A felmondási határidő kezdőnapja az írásbeli felmondásnak a Szolgáltatóval történő közlését követő nap. A Megrendelő ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi tartozását azonnal kiegyenlíteni. A szerződés Megrendelő részéről történő felmondása a Megrendelőt nem mentesíti a szerződés hatálya alatt Szolgáltató részéről teljesített szolgáltatások ellenértéke megfizetése alól.

Rendkívüli felmondás

Megrendelő a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén köteles írásban felszólítani Szolgáltatót, hogy 15 napon belül a szerződésszegését orvosolja, vagy nyújtson megfelelő kompenzációt. Amennyiben Szolgáltató a szerződésszegést nem orvosolja, vagy nem ajánl fel megfelelő kompenzációt, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás Szolgáltatóval történő közlésének időpontjában szűnik meg.

3. A Szerződés felmondása a Szolgáltató részéről

Rendes felmondás

A Szolgáltató a határozatlan idejű szerződést 30 nap felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani. A Szolgáltató az Egyedi Szerződésben ettől eltérő felmondási határidőt is kiköthet. A Szolgáltató a szerződés felmondását írásban köteles megküldeni a Megrendelőnek. A felmondást akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató által küldött tértivevényes levél „nem kereste”, „ismeretlen”, vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza.

Az Egyedi Szerződés felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a Szolgáltató szerződésből eredő követeléseinek megtérítése alól.

Rendkívüli felmondás

A Szolgáltató a határozott, vagy a határozatlan idejű szerződést a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani.

A Megrendelő a szerződést súlyosan megszegi különösen az alábbi esetekben:

a. A Megrendelő a Szolgáltatónak járó díjat az esedékességet követő 15 napon túl, az írásbeli fizetési felszólítás ellenére sem fizeti meg.

b. A Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül a hirdetési lehetőséget harmadik személynek átruházza, vagy harmadik személy kerül megjelenítésre a Reklámban.

c. A Megrendelő által sugárzásra, megjelenésre átadott reklámanyag a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, vagy harmadik személyek jogait, illetőleg a jelen ÁSZF-ben foglaltakat sérti.

d. A Megrendelő titoktartási kötelezettségét megszegi.

e. A Megrendelő csődeljárásról határoz, továbbá ellene felszámolási eljárást jogerősen elrendeltek.

4. A Felek jogai és kötelezettségei a szerződés megszűnése esetén

Díjfizetés

A szerződés megszűnése a Megrendelőt nem mentesíti a szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.

Új szerződés megkötése

Az Egyedi Szerződés megszűnését követően a Szolgáltató kikötheti, hogy a Megrendelővel csak abban az esetben köt új Egyedi Szerződést, ha a Megrendelőnek a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi szerződés megszűnését nem a Megrendelő kötelezettségszegéséből eredő, 1 éven belüli felmondás okozta. Amennyiben a Megrendelő tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, és a szerződést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerződéskötést a Megrendelő korábbi tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelelő előleg megfizetéséhez kösse.

5. A szerződés lehetetlenülése

A Megrendelő kifejezetten elfogadja a Szolgáltató azon kikötését, amely szerint amennyiben a Rádió 1 Budapest médiaszolgáltatási jogának megszűnésével a Szolgáltató reklámértékesítési joga megszűnne, akkor a Megrendelő által leadott megrendelés, illetve az annak alapjául szolgáló szerződés a médiaszolgáltatási jog megszűnésének napjával megszűnik, amely megszűnést a Felek úgy tekintenek, hogy a szerződés egyik félnek sem felróható okból lehetetlenült, és a Megrendelő a szerződések fenti okból történő lehetetlenülésével összefüggésben semmilyen jogcímen kártérítési követelést vagy egyéb igényt a Mambó Rádió Kft.-vel szemben nem érvényesíthet. Mindez nem érinti a szerződés szerinti elszámolási kötelezettséget a már teljesített szolgáltatások vonatkozásában.

11. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. A felek által jelen szerződés értelmében egymás tudomására jutott, a másik fél gazdálkodására, ügyvitelére vonatkozó valamennyi adat, tény, vagy információ, illetőleg valamennyi olyan adat, amelyet a felek titkos, vagy ezzel egyenértékű megjelöléssel láttak el, továbbá valamennyi a másik fél méltányolható üzleti érdekébe tartozó, üzleti titoknak minősülő adat tekintetében a felek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően titoktartásra kötelesek, az ilyen adatokat kötelesek titokként kezelni.

2. Felek kötelezik magukat arra, hogy a visszaigazolt megrendelés teljesítése során is, a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott valamennyi nem nyilvános adatot és információt üzleti titokként, bizalmasan kezelnek, továbbá kölcsönösen tudomásul veszik, hogy azokat kizárólag a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján jogosultak harmadik személy tudomására hozni. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a saját vezető tisztségviselőjükre, felügyelőbizottsági tagjaikra, részvényeseikre/tagjaikra, valamint a pénzügyi vezetőjükre, könyvelőjükre, könyvvizsgálójukra, külső tanácsadóikra, finanszírozó hitelintézetre, továbbá a hirdetési szerződés teljesítésében, pénzügyi elszámolásában, valamint annak ellenőrzésében közreműködő személyekre. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a szerződéses viszonyból származó polgári jogi igények miatti bírói eljárásban és más hatósági eljárásban (ez esetben hatósági előírás alapján) történő felhasználásra.

3. A fenti titoktartási kötelezettség a hirdetési jogviszony hatálya alatt és annak megszűnését követően, a megszűnéstől számított 5 évig terheli őket.

4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a titoktartási kötelezettség megszegésével bármelyik fél a másik félnek kárt okoz, úgy köteles azt a másik fél részére megtéríteni. A Titoktartásra kötelezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen megállapodásban foglaltakat megszegi, akkor a Titokgazda részére 5.000.000-Ft (ötmillió forint) összegű kötbért köteles kötelezettség megszegés miatt fizetni. A kötbéren felül a Titokgazda jogosult a jelen megállapodás megszegésével kapcsolatban felmerült teljes kárát érvényesíteni.

5. A felek a jelen szerződés során tudomásukra jutott titkot kötelesek az Egyedi Szerződés keretében közreműködő alkalmazottaikkal és más harmadik személlyel betartatni.

12. VIS MAIOR

1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A vis maior körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, természeti katasztrófa, tűzvész, terrorcselekmény), amelyek nem függnek a felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

2. A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak.

3. Amennyiben a vis maior időtartama 30 napot meghaladja, bármely fél jogosult a szerződést írásban felmondani, minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül.

4. A szerződés felmondása előtt a felek kötelesek egyeztetést folytatni a szerződés esetleges módosításáról.

5. A fenyegető vis maiorról és annak bekövetkezéséről, illetve várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A késedelmes tájékoztatásból származó károkért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.

A vis maior események különösen, de nem kizárólagosan: tűz, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány, karantén, radioaktív sugárzás, rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás, infrastruktúrák lezárása; hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, fegyveres konfliktus vagy idegen támadás, blokád, forradalom, felkelés, lázadás, polgári elégedetlenség vagy villongás, országos sztrájk, munkabeszüntetés, hatósági aktus, műsorszórás/szolgáltatás működésének technikai okból kifolyó, vagy hatósági aktus eredményeképpen felfüggesztése vagy megszűnése, bármely olyan esemény, vagy körülmény, amely valamely alkalmazandó jogból vagy jogszabályból ered.

6. Mentesül továbbá e körben a Mambó Rádió Kft.. a szerződésben foglalt, illetve a visszaigazolt megrendelés szerinti kötelezettségei alól, amennyiben azt a kommunikációs eszközökben (bármilyen jeltovábbításhoz szükséges eszköz) bekövetkezett vis maior hiba idézi elő. A kommunikációs eszközökben bekövetkezett hiba esetén a Mambó Rádió Kft.. köteles a Megrendelőnek a hiba elhárulását követően haladéktalanul az eredeti adásidővel azonos hallgatottságú blokkban elhelyezkedő adásidőt biztosítani. Mambó Rádió Kft.. ebben az esetben egyéb kártalanításra, költségtérítésre semmilyen jogcímen nem köteles.

7. A Szerződés időelőtti megszűnése esetén kötelesek a Felek egymással a megszűnést követő 10 (tíz) munkanapon belül elszámolni.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A Szolgáltató a műsorváltozás jogát fenntartja. A műsorváltozásról a Szolgáltató a Megrendelőt köteles értesíteni.

2. Mambó Rádió Kft.. jogosult lejárt és nem vitatott követeléseinek érvényesítéséhez követelésbehajtással üzletszerűen foglalkozó jogi és nem jogi személyek közreműködését igénybe venni.

3. Mambó Rádió Kft.-nek jogában áll az általa a jelen ÁSZF alapján megkötött szerződésekből vagy egyéb módon létrejött jogügyletekből származó jogait a másik Fél előzetes értesítésével a Mambó Rádió Kft.. által hasznosított egyéb frekvencián létrejött médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatóra engedményezni, amely a Mambó Rádió Kft.. által megkötött szerződések alapján a másik Fél irányába fennálló kötelezettségeket változatlan feltételekkel köteles átvállalni.

4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a felek egyedi szerződésében rögzített rendelkezések, valamint a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

5. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja:

Oldal megtekintése

Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

A Mambó Rádió Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja partnerei, ügyfelei, látogatói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a releváns adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek figyelembevételével a kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) teszi közzé.

A Tájékoztató 2022. január 01. napjától kezdve visszavonásig hatályos az Adatkezelő által végzett tevékenységeiben érintettek személyes adatai kezelésének vonatkozásában.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Amennyiben a Tájékoztató módosulna, akkor erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket.

AZ ADATKEZELŐ

Adatkezelő megnevezése: Mambó Rádió Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 7635 Pécs, Víztároló dűlő 28.,

adószáma: 11930750202

cégjegyzékszáma: 02 09 066719

e-mail címe: info@radio1pecs.hu

képviseli: Fodor József ügyvezető

ÉLŐ MŰSORSZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN VÉGZETT ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő főtevékenysége keretében a rádióműsor sugárzás során élő műsorszolgáltatást végez, melynek keretében a műsorban szereplő, részt vevő érintettek személyes adatát kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:

– műsoron kívül: titulus, vezetéknév, keresztnév, becenév, érintett által a műsor során megadott egyéb adat.

– műsorban: keresztnév, becenév, érintett által a műsor során megadott egyéb adat.

Az Adatkezelő minden esetben kifejezetten törekszik arra, hogy az érintettet az élő műsor során a lehetőségekhez képest ne, vagy csak nagyon csekély mértékben lehessen beazonosítani. Kivételt képez ez alól, amennyiben az érintett olyan adatot közöl magáról a műsorban, mely által – saját magának felróható okból – beazonosíthatóvá válik.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelő bármely élő műsorában szereplő érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátása, interaktív műsorok lebonyolítása, az érintettek részére rádióműsorban történő közvetlen szereplés biztosítása, szórakoztatás.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása kiemelt figyelemmel a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: a megőrzési idő 2 hónap. Kivételt képez ez alól az érintett, vagy képviselője által az Adatkezelőhöz intézett személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat (leiratkozás) kivizsgálását – amennyiben kérése megalapozott – követően az érintett személyes adatai – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek, valamint további kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén. Ugyanakkor tekintettel a rádió műsorszolgáltatás jellegére, az érintett által előadott személyes adatok és információk széles körben nyilvánosságra kerülnek.

Adatkezelés technikája: Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.

ÉLŐ MŰSORSZOLGÁLTATÁS KERETÉN BELÜL TÖRTÉNŐ ÍRÁSBELI KAPCSOLATTARTÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN VÉGZETT ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő főtevékenysége keretében a rádióműsor sugárzás során élő műsorszolgáltatást végez, melynek keretében a műsorvezetők részére írásos (SMS, Viber, Facebook Messenger) üzeneteket küldő érintettek személyes adatát kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:

– műsoron kívül: titulus, vezetéknév, keresztnév, becenév, telefonszám, közösségi média profil adatok, profilkép, közösségi média felhasználónév, valamint érintett által a műsor során megadott egyéb adat.

– műsorban: keresztnév, becenév, érintett által a műsor során megadott egyéb adat.

Az Adatkezelő minden esetben kifejezetten törekszik arra, hogy az érintettet az élő műsor során a lehetőségekhez képest ne, vagy csak nagyon csekély mértékben lehessen beazonosítani. Kivételt képez ez alól, amennyiben az érintett olyan adatot közöl magáról a műsorban, mely által – saját magának felróható okból – beazonosíthatóvá válik.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelő bármely élő műsora alatt üzenetet küldő érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátása, interaktív műsorok lebonyolítása, az érintettek részére rádióműsorban történő közvetett szereplés biztosítása, szórakoztatás.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása kiemelt figyelemmel a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: a megőrzési idő 2 hónap. Kivételt képez ez alól az érintett, vagy képviselője által az Adatkezelőhöz intézett személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat (leiratkozás) kivizsgálását – amennyiben kérése megalapozott – követően az érintett személyes adatai – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek, valamint további kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén. Ugyanakkor tekintettel a rádió műsorszolgáltatás jellegére, az érintett által előadott személyes adatok és információk széles körben nyilvánosságra kerülnek.

Adatkezelés technikája: Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.

SOCIAL MEDIA FELÜLETEN VÉGZETT ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő tevékenységéről, legfontosabb híreiről, szolgáltatásairól, kedvezményeiről, szolgáltatásai népszerűsítése céljából közösségi média felületeket üzemeltet, melynek keretében a felületeket látogató, követő érintettek személyes adatait kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: Social media profil adatok, titulus, vezetéknév, keresztnév, felhasználónév, profilkép, borítókép, az érintett által megadott egyéb adat.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelő bármely social media felületének (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) látogatói.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: az Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése, közösségi tér fenntartása, látogatói csoport elérése, tartalmak közzététele, tájékoztatás.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: az érintett, vagy képviselője által az Adatkezelőhöz intézett személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat (leiratkozás) kivizsgálását – amennyiben kérése megalapozott – követően az érintett személyes adatai – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.

KÉP-ÉS HANGFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSÉVEL ÉS KÖZZÉTÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő főtevékenysége körében tömegfelvételnek minősülő/vagy nem minősülő kép- és/vagy hangfelvételt, illetve írásbeli összefoglalót készíthet. Az adatkezelés fő szabály szerint az érintett előzetes tájékoztatás utáni kifejezett hozzájárulásán alapul. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag a szükséges személyes adatokat kezelje.

Az érintett hozzájáruló nyilatkozata birtokában az Adatkezelő szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából weboldalán és közösségi média felületein híreket, bejegyzéseket, továbbá kép- és/vagy hangfelvételeket tehet közzé.

Az adatkezelés időtartama alatt az érintett bármikor kérheti ezen személyes adatai törlését, és tudomásul veszi, hogy azok eltávolítására az Adatkezelő egyoldalú döntése alapján bármikor sor kerülhet.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, képfelvétel, kép-és hangfelvétel, tartózkodási hely.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: az Adatkezelő főtevékenysége körében készített kép-és hangfelvétel (video) közzététele.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint az érintett kifejezett hozzájárulása.
Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: az érintett, vagy képviselője által az Adatkezelőhöz intézett személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat kivizsgálását – amennyiben kérése megalapozott – követően az érintett személyes adatai – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól a tömegfelvételnek minősített kép-és hangfelvétel, valamint az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.

HÍRLEVÉLKÜLDÉS SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján az Adatkezelő tevékenységéről, legfontosabb híreiről, szolgáltatásairól, kedvezményeiről, szolgáltatásai népszerűsítése céljából, e-mail formájában hírleveleket küld az érintett részére.

Az érintett a hírlevélre az Adatkezelő weboldalán elektronikus formában iratkozhat fel, melynek feltétele jelen adatkezelési tájékoztató megismerése.

Az Adatkezelő semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a Feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott feliratkozásokat az Adatkezelő köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a hírlevelekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: titulus, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím.

Az érintettek kategóriái: a hírlevélre feliratkozó érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: hírlevélküldés.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: az érintett, vagy képviselője által az Adatkezelőhöz intézett személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat (leiratkozás) kivizsgálását – amennyiben kérése megalapozott – követően az érintett személyes adatai – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.

PANASZKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő fogadja az írásban (weboldalán, postai levélben vagy email-ben) beérkező panaszokat főtevékenységének ellátásával, szolgáltatás nyújtásával összefüggésben. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: panaszos vezeték- és keresztneve, titulusa, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám), lakcíme, általa a panasszal kapcsolatban közölt egyéb személyes adat, ügyszám, aláírás, meghatalmazott közreműködése esetén a meghatalmazott személy vezeték és keresztneve, titulusa, valamint születési helye és ideje, anyja neve.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelőhöz panaszt benyújtó érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: panasz kivizsgálása, orvoslása.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: panasz orvoslása, legfeljebb az igényérvényesítés ideje (5 év általános elévülési idő). Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a panaszkezelés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan, és manuálisan (papír alapon) kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatják.

MEGKERESÉSEKKEL, ÉSZREVÉTELEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő fogadja az írásban (weboldalán, postai levélben vagy email-ben) beérkező megkereséseket, javaslatokat főtevékenységének ellátásával, valamint szolgáltatásának folyamatos fejlesztésével összefüggésben. Ennek keretében az

Adatkezelő az érintett személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: az érintett vezeték- és keresztneve, titulusa, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám), lakcíme, általa közölt egyéb személyes adat, aláírás.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelőhöz véleményt, javaslatot, észrevételt benyújtó érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: szolgáltatás fejlesztés, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: 5 év általános elévülési idő. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan, és manuálisan (papír alapon) kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatják.

TÁJÉKOZTATÓ A SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

Az általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően az Adatkezelő is cookie-kat (sütiket) használ a weboldalán. A sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A sütik olyan rövid adatfájlok, amelyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén.

A sütik célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatás folyamatos működését biztosítsa, megkönnyítse, kényelmesebbé tegye és névtelen statisztikákkal hozzájáruljon a weboldal továbbfejlesztéséhez.

A cookieknak számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak: az egyik az ideiglenes (feltétlenül szükséges) cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet (pl. a honlap egyszeri látogatása) során helyez el a felhasználó eszközén; a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Adatkezelő honlapján kizárólag ideiglenes, a működéshez feltétlenül szükséges cookiekat használ. Ezeknek az érvényességi ideje kizárólag a látogatás idejére vonatkozik. Az Adatkezelő honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap a látogatás erejére: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Az alábbi weboldalon a ellenőrizheti, hogy az Adatkezelő weboldala milyen típusú sütiket használ: https://www.cookieserve.com/

A böngésző beállítása

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld, azonban előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók, az érintett számára legmegfelelőbb beállításokhoz javasolt használni a kereső “Segítség” menüjét.

Kezelt személyes adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelő weboldalának látogatói.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: a honlap-látogatás minél magasabb színvonalú működésének biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: adott látogatás időtartama.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.

Adattovábbítás: az érintettek személyes adatait a Adatkezelő nem továbbítja.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.

WEBOLDALON VÉGZETT ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az általa működtetett internetes site domain név alatt elérhető szolgáltatások összessége és aloldalai látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez Google Analytics, Google Firebase, Google AdWords, és Facebook pixel, valamint a Youtube programot használja, melyek megfelelő kódjait a saját oldalába építette.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a fenti programok használatát.

Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybevételéhez az Adatkezelő részére.

Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani.

Az érintettek a Google Analytics beállításai és használatára vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókat a Google weboldalán megtalálják. https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek.

A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Google Analytics: Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele a weboldalának kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a 3 látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon.

A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Kezelt személyes adatok köre: IP cím, kattintások

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelő weboldalának látogatói.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: az Adatkezelő weboldalának és szolgáltatásainak népszerűsítése, a látogatottságok mérése.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Adatkezelés időtartama: 30 nap.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz a Google férhet hozzá.

Adattovábbítás: az érintettek személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.

ADATBIZTONSÁG

Az érintett személyes adatai megismerésére az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a csak és kizárólag feladatkörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.

A személyes adatok továbbítását az Adatkezelő egységesen, előzetesen auditált módon, biztonságos formában, az érintett tájékoztatása mellett végzi el, elkerülve a redundáns adattovábbítást, vagy a különböző regisztrációs felületeken történő adatközlést.

Az adatbiztonság érdekében az Adatkezelő felméri és nyilvántartja az általa végzett valamennyi adatkezelési tevékenységet.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása alapján az Adatkezelő kockázatelemzést végez annak felmérése érdekében, hogy az egyes adatkezelés milyen feltételek szerint valósul meg, illetve az adatkezelés során mely kockázati tényezők milyen mértékű sérelmet, milyen lehetséges adatvédelmi incidenst okozhatnak. A kockázatelemzést a ténylegesen megvalósuló adatkezelési tevékenység alapján kell elvégezni. A kockázatelemzés célja olyan biztonsági szabályok, valamint intézkedések meghatározása, amelyek az Adatkezelő tevékenység ellátásához igazodva hatékonyan biztosítják a személyes adatok megfelelő védelmét.

Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ideértve többek között, adott esetben:

– a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

– a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

– fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

– az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Személyes adatokat ért sérülés vagy megsemmisülés esetén a rendelkezésre álló egyéb adatforrásokból meg kell kísérelni a lehetséges mértékig a károsodott adatok pótlását. A pótolt adatokon a pótlás tényét fel kell tüntetni.

Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védi a belső hálózatait a külső támadásoktól.

Az Adatkezelő a tőle elvárható legnagyobb gondossággal megtesz mindent azért, hogy informatikai eszközei, szoftverjei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben bármikor:

– tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,

– pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,

– a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,

– adatai kezelése ellen tiltakozhat,

– kérheti az adatkezelés korlátozását.

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az Adatkezelőnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

– milyen célból kezeli,

– mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),

– mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),

– milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,

– a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,

– harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,

– amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,

– az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,

– az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,

– jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az Adatkezelő legkésőbb 25 napon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Adatkezelő az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az Adatkezelő az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,

– ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más

– jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,

– az Adatkezelő számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

A vonatkozó jogszabályok

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény;

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp).

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

Az Adatkezelő tevékenysége során adatfeldolgozókat vesz igénybe, amely személyekről nyilvántartást vezet.

Adatfeldolgozónak minősül például az értékesítési ügynök, vagy műsorvezető stb.

További információkért keressen az info@radio1pecs.hu e-mailcímen.

Oldal megtekintése

Általános játékszabályzat

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Mambó Rádió Kft. (székhely: 7635 Pécs, Víztároló dűlő 28., adószám: 11930750202, cégjegyzékszám: 02 09 066719, képviselő: Fodor József ügyvezető, továbbiakban: A Mambó Rádió Kft. vagy Játékszervező) által szervezett, a „Radio1 Pécs” elnevezésű rádió csatornák bármelyikén meghirdetett nyereményjátékra (továbbiakban: Nyereményjáték vagy „Játék”).

Játékosok és nyertesek

1. A Mambó Rádió Kft. által meghirdetett Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki

a) 16 éven felüli,

b) Magyarországon állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik,

c) a Játék műsorban meghirdetett feltételeit teljesíti,

d) pénznyeremény esetén, aki magyarországi banknál nyitott, természetes személy jogosult által vezetett pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, kiskorú Játékos esetén a törvényes képviselő bankszámlája is elfogadott,

e) nincs kizárva a Játékból.

2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, abból ki vannak zárva:

a) a Játékszervező alkalmazottai, illetve a társasággal tartós jogviszonyban álló vállalkozások, és üzleti partnerek munkavállalói, valamint az adott Játék szervezésében részt vevő vállalkozások (pl. ügynökség, nyeremény felajánlója, szponzor) alkalmazottai;

b) az a) pontban megjelölt vállalkozásokkal tartós jogviszonyban álló természetes személyek és vezető tisztségviselők;

c) valamint az a) és b) pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói és a velük egy háztartásban élők,

d) akik nem felelnek meg a Játék műsorban meghirdetett feltételeinek.

Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ági rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ági rokon házastársa, a házastárs egyenes ági rokona és testvére és a testvér házastársa.
 
3. A Játékszervező a Játékból kizárhatja azokat, akik

a) obszcén, sértő vagy egyéb okból jogsértő megnyilvánulást tanúsítanak a Játék során;

b) azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket növeljék, megtévesztően vagy jogsértően járnak el, vagy a játékban a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítanak;

c) az a Játékos, aki a Játékra való jelentkezéskor vagy a későbbiekben nem a valós – később okmányaival igazolható – személyes adatait adja meg, a Játékból kizárásra kerül;

d) akik a Játékszervező által meghirdetett korábbi nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak.

4. A Játékos a Játékban való részvétellel a jelen Játékszabályzatot elfogadja:

a) A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen.

b) Az egyes Nyereményjátékok időtartama, és az azokban való részvétel módja a Mambó Rádió Kft. által meghatározott külön felhívásban kerül meghatározásra.

A Játékos a játékra való jelentkezéssel elfogadja, hogy a műsorvezető határozza meg a kérdésre adható felelet időkeretét.

A Játék nyertese(i) („Nyertes”) az(ok) a Játékos(ok), aki(ke)t az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertes(ek)nek kell tekinteni; amennyiben a Nyertes sorsolás útján kerül kiválasztásra, úgy a játék felhívásban foglalt feltételek teljesítésén kívül az a Játékos válik Nyertessé, aki kisorsolásra kerül.

Amennyiben a Nyertes sorsolással kerül kiválasztásra, úgy a Játékszervező a nyertes(ek) számával megegyező számú pótnyertest is kisorsol. A pótnyertesek a Nyertesek kiesése esteén, kisorsolásuk sorrendjében válhatnak jogosulttá a Játék nyereményére („Nyeremény”).

A Játék szabályai

1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Játék felhívást bármikor visszavonja, a Játék feltételeit bármikor módosítsa, vagy ne hirdessen Nyertest. A Játékosok ebből eredően semminemű igénnyel vagy követeléssel nem élhetnek.

2. A Játékszervező kizárja a felelősségét a Játék során használt telekommunikációs eszközök hibájából, és a telekommunikációs kapcsolat megszakadásából, kieséséből, szüneteléséből stb. eredően.

3. Az adott Játék konkrét szabályai, a Játékban való részvétel feltételei a tárgyi Játék meghirdetéskor, illetve az adott Játék egyedi szabályzatban kerülnek közlésre.

A Nyeremények átvétele

1. A Játékszervező a Nyerteseket a Nyertes által megadott elérhetőségeken értesíti, illetve – az adott Játék feltételeitől függően – nyilvánosan a rádióműsorban is kihirdetheti.

2. A Játékszervező a pénz Nyereményt a Nyertes által megadott bankszámlámra átutalja 180 nappal a Játék lezárást követően.

3. A tárgy Nyereményeket a Mambó Rádió Kft. legkésőbb a Nyereményjáték lezárását követő 90 napon belül kézbesíti a Nyertes által megadott névre és címre, vagy a Nyertesnek azt személyesen kell átvennie átvételi elismervény aláírása ellenében az alábbiak szerint.

4. Amennyiben

a) a Nyertes részére az általa megadott címen nem sikerül kézbesíteni a tárgy Nyereményt, vagy a megadott bankszámlaszámra nem sikerül átutalni a pénz Nyereményt és a Nyertes az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a Játék lezárástól számított 30 napon belül nem jelenik meg a Játékszervező székhelyén a Nyeremény átvétele céljából, vagy nem tudja a személyazonosságát igazolni,

b) a Nyertes a Játékszervező felhívására 15 (tizenöt) napon belül nem adja meg a Nyeremény kézbesítéséhez / átutalásához szükséges adatokat, vagy

c) a Nyertest 15 (tizenöt) napon belül a Játékszervező nem éri el a megadott elérhetőségeken a Nyeremény átadásához / átutalásához szükséges adatok megszerzése céljából, vagy

d) a Nyeremény átadása egyéb okból meghiúsul, (pld. a Nyeremény átvételekor nem tudja igazolni a Magyar Posta Zrt. vagy a futárszolgálat kézbesítője részére, hogy személyazonossága megegyezik a címzettel, illetve a csomag átvételére egyéb jogcímen jogosult, vagy a Nyertes a szükséges adatokat, így a Nyereménnyel kapcsolatos adózási eljáráshoz szükséges adatait nem bocsátja a Játékszervező rendelkezésére stb.), vagy

e) a 18 év alatti, illetve egyéb okból cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen nyertes nem a törvényes képviselőjével jár el a Nyeremény átvétele során, vagy

f) a Nyertes a jelen szabályzat alapján a Játékban nem vehetett volna részt, vagy abból kizárásra került, illetve ki volt zárva, vagy
egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatnak vagy az adott Játék szabályzatának vagy feltételeinek,

úgy a továbbiakban a Nyereménnyel a Játékszervező rendelkezik, az alábbiak szerint.

a) Amennyiben pótnyertes kisorsolásra kerül, úgy a kiesett Nyertes helyébe az első pótnyertes lép, amennyiben pedig az első pótnyertes is bármely okból kiesik, úgy a másodikként kisorsolt pótnyertes válik a Nyereményre jogosulttá;

b) Ha nincs pótnyertes, úgy a Játékszervező jogosult a Játékot újra meghirdetni, vagy – ha ez nem lehetséges – akkor a Nyereményt egy új játékban Nyereményként meghirdeti.

Egyéb rendelkezések

A Mambó Rádió Kft. fenntartja a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. 

A Mambó Rádió Kft. az ebből eredő felelősségét kizárja.
 
1. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és a tárgy Nyeremények pénzre át nem válthatók. A pénznyeremény magyar Forintban kerül kifizetésre, kivéve, ha a konkrét játékfelhívásban kifejezetten ettől eltérően valamely valutanemben került meghatározásra a pénznyeremény összege. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a Mambó Rádió Kft. viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Nyertest terhelik. A Nyertest a nyereményadó megfizetése nem terheli.

2. A Mambó Rádió Kft. a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Mambó Rádió Kft. a Nyeremény átadásakor a Nyertes számára megjelöl.

3. A Nyertes által megadott postázási cím vagy egyéb adat hiányosságáért/hibájáért (pl. pontatlan cím stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, a Nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a Nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért Mambó Rádió Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

4. A kézbesítést a Mambó Rádió Kft. egyszer kísérli meg, azaz egy alkalommal küldi meg a Nyereményt (a postai szolgáltató, illetve a csomagküldő vagy futárszolgálat a saját szabályzatában, általános feltételeiben meghatározott alkalommal kísérli meg a kézbesítést, illetve teszi lehetővé a csomag átvételét). Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, a Játékszervező erről értesíti a Nyertest, aki az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át Nyereményét előre egyeztetett időpontban a Mambó Rádió Kft. székhelyén.

5. A fenti időtartam elteltét követően a Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére.

6. A tizennyolc éven aluli Nyertesek a Nyereményeik átvétele során törvényes képviselőjük hozzájárulásával járhatnak el.

7. A Mambó Rádió Kft. nem vállal felelősséget a Nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a Nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a Mambó Rádió Kft-vel szemben nem érvényesíthetők.

8. A Mambó Rádió Kft. fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékból azt, aki bármely, a Mambó Rádió Kft. által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel a jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

Oldal megtekintése

Nyereményjáték Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

A Mambó Rádió Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja partnerei, ügyfelei, látogatói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a releváns adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek figyelembevételével a kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) teszi közzé.

A Tájékoztató 2022. január 01. napjától kezdve visszavonásig hatályos az Adatkezelő által végzett tevékenységeiben érintettek személyes adatai kezelésének vonatkozásában.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Amennyiben a Tájékoztató módosulna, akkor erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket.

AZ ADATKEZELŐ

Adatkezelő megnevezése: Mambó Rádió Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 7635 Pécs, Víztároló dűlő 28.,

adószáma: 11930750202

cégjegyzékszáma: 02 09 066719

e-mail címe: info@radio1pecs.hu

képviseli: Fodor József ügyvezető

NYEREMÉNYJÁTÉKOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő szolgáltatásai népszerűsítése céljából nyereményjátékokat szervezhet.

Az érintett a nyereményjátékra az Adatkezelő weboldalán vagy közösségi média felületein elektronikus formában iratkozhat fel, melynek feltétele jelen adatkezelési tájékoztató megismerése és elfogadása.

Az Adatkezelő semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a Feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott feliratkozásokat az Adatkezelő köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a nyereményjátékon való részvételről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: titulus, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím.

Az érintettek kategóriái: a nyereményjátékban résztvevő érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: nyereményjáték, sorsolás lebonyolítása.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: a nyertes játékos adatait az Adatkezelő a nyeremények átadásától számított 5 évig kezeli. Azon játékosok adatait, akik részt vettek, de nem nyertek a nyereményjáték során az Adatkezelő a nyeremény átadását követő 30 napig őrzi meg, ezt követően törli azokat. Az érintett, vagy képviselője által az Adatkezelőhöz intézett személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat (leiratkozás) kivizsgálását – amennyiben kérése megalapozott – követően az érintett személyes adatai – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.

ADATBIZTONSÁG

Az érintett személyes adatai megismerésére az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a csak és kizárólag feladatkörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.

A személyes adatok továbbítását az Adatkezelő egységesen, előzetesen auditált módon, biztonságos formában, az érintett tájékoztatása mellett végzi el, elkerülve a redundáns adattovábbítást, vagy a különböző regisztrációs felületeken történő adatközlést.

Az adatbiztonság érdekében az Adatkezelő felméri és nyilvántartja az általa végzett valamennyi adatkezelési tevékenységet.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása alapján az Adatkezelő kockázatelemzést végez annak felmérése érdekében, hogy az egyes adatkezelés milyen feltételek szerint valósul meg, illetve az adatkezelés során mely kockázati tényezők milyen mértékű sérelmet, milyen lehetséges adatvédelmi incidenst okozhatnak. A kockázatelemzést a ténylegesen megvalósuló adatkezelési tevékenység alapján kell elvégezni. A kockázatelemzés célja olyan biztonsági szabályok, valamint intézkedések meghatározása, amelyek az Adatkezelő tevékenység ellátásához igazodva hatékonyan biztosítják a személyes adatok megfelelő védelmét.

Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ideértve többek között, adott esetben:

– a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

– a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

– fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

– az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Személyes adatokat ért sérülés vagy megsemmisülés esetén a rendelkezésre álló egyéb adatforrásokból meg kell kísérelni a lehetséges mértékig a károsodott adatok pótlását. A pótolt adatokon a pótlás tényét fel kell tüntetni.

Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védi a belső hálózatait a külső támadásoktól.

Az Adatkezelő a tőle elvárható legnagyobb gondossággal megtesz mindent azért, hogy informatikai eszközei, szoftverjei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben bármikor:

– tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,

– pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,

– a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,

– adatai kezelése ellen tiltakozhat,

– kérheti az adatkezelés korlátozását.

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az Adatkezelőnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

– milyen célból kezeli,

– mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),

– mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),

– milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,

– a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,

– harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,

– amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,

– az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,

– az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,

– jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az Adatkezelő legkésőbb 25 napon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Adatkezelő az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az Adatkezelő az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,

– ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,

– az Adatkezelő számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

A vonatkozó jogszabályok

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény;

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp).

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

Az Adatkezelő tevékenysége során adatfeldolgozókat vesz igénybe, amely személyekről nyilvántartást vezet.

Adatfeldolgozónak minősül például az értékesítési ügynök, vagy műsorvezető stb.

További információkért keressen az adatkezeles@radio1.hu e-mailcímen.

Oldal megtekintése

Impresszum

A weboldal üzemeltető: Mambó Rádió Kft.

Fodor József ügyvezető

Székhely: 7635 Pécs, Víztároló dűlő 28.

Weboldal: www.radio1pecs.hu

E-mail: info@radio1pecs.hu

Levelezési cím: 7635 Pécs, Víztároló dűlő 28.

Telefonszám: +36 (72) 525 570

Adatkezelés: info@radio1pecs.hu

© Mambó Rádió Kft. Minden jog fenntartva! Az oldalak tartalmának másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges.
Figyelem! A www.radio1pecs.hu oldalán található valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A tartalmak illegális letöltése, másolása, avagy azok bármely egyéb módon történő jogellenes felhasználása a hatályos magyar büntető szabályok szerint bűncselekményeknek minősülnek.

A honlapon megjelenő információk csak tájékoztatásul szolgálnak, Mambó Rádió nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák pontosságáért. Ennek megfelelően Mambó Rádió nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

Oldal megtekintése